Marrëveshja e privatësisë

 1. Subjekti i marrëveshjes.
  • Kjo marrëveshje është e vlefshme për faqen e internetit të AvtoTachki.com dhe lidhet ndërmjet përdoruesit të këtyre faqeve dhe pronarit të faqeve (këtu e tutje AvtoTachki.com)
  • Kjo Marrëveshje përcakton procedurën për marrjen, ruajtjen, përpunimin, përdorimin dhe zbulimin e të dhënave personale të përdoruesit dhe informacioneve të tjera që AvtoTachki.com merr nga përdoruesit e faqeve. Të dhënat personale plotësohen nga Përdoruesi.
  • Për të vendosur në ndonjë nga faqet e AvtoTachki.com informacion, njoftim, përdorim sitin, Përdoruesi duhet të lexojë me kujdes këtë Marrëveshje dhe të shprehë marrëveshjen e tij të plotë me kushtet e saj. Konfirmimi i pëlqimit të plotë për këtë marrëveshje është përdorimi i faqes nga Përdoruesi.
  • Përdoruesi nuk ka të drejtë të postojë informacione, reklama, të përdorë sitin nëse nuk pajtohet me kushtet e kësaj Marrëveshjeje, ose nëse nuk ka arritur moshën ligjore kur ka të drejtë të lidhë marrëveshje ose nuk është person i autorizuar i kompanisë në emër të së cilës postohet informacioni, njoftimi.
  • Duke postuar informacione në faqet duke përdorur faqen, Përdoruesi fut të dhëna personale ose, duke siguruar këto të dhëna në një mënyrë tjetër, dhe / ose duke kryer ndonjë veprim brenda faqes, dhe / ose duke përdorur ndonjë pjesë të Faqes, Përdoruesi jep pëlqimin e tij të qartë për kushtet e kësaj Marrëveshjeje dhe i jep AvtoTachki.com të drejtën për të marrë, ruajtur, përpunuar, përdorur dhe zbuluar të dhënat personale të përdoruesit sipas kushteve të kësaj Marrëveshjeje.
  • Kjo Marrëveshje nuk rregullon dhe AvtoTachki.com nuk është përgjegjës për marrjen, ruajtjen, përpunimin, përdorimin dhe zbulimin e të dhënave personale të përdoruesit dhe çdo informacion tjetër te palët e treta që nuk janë në pronësi ose të operuara nga AvtoTachki.com, dhe individëve që nuk janë punonjës të AvtoTachki .com, edhe nëse Përdoruesi ka hyrë në faqet, produktet ose shërbimet e këtyre personave duke përdorur AvtoTachki.com ose gazetën. Konfidenciale në kuptimin e kësaj Marrëveshjeje është vetëm informacioni që ruhet në bazën e të dhënave të faqes në një gjendje të koduar dhe është i disponueshëm vetëm për AvtoTachki.com.
  • Përdoruesi pranon që, në rast të qëndrimit të tij neglizhent ndaj sigurisë dhe mbrojtjes së të dhënave të tij personale dhe të dhënave të autorizimit, palët e treta mund të fitojnë qasje të paautorizuar në llogari dhe të dhënat personale dhe të tjera të përdoruesit. AvtoTachki.com nuk është përgjegjës për dëmet e shkaktuara nga një qasje e tillë.
 2. Procedura për marrjen e të dhënave personale.
 1. AvtoTachki.com mund të mbledhë informacione personale, përkatësisht: emrin, mbiemrin, datën e lindjes, numrat e kontaktit, adresën e postës elektronike, rajonin dhe qytetin e banimit të Përdoruesit, fjalëkalimin për identifikim. Gjithashtu AvtoTachki.com mund të mbledhë informacione të tjera:
  • Cookie në mënyrë që të ofrojnë shërbime të varura, për shembull, ruajtjen e të dhënave në karrocat midis vizitave;
  • Adresa IP e përdoruesit.
 2. I gjithë informacioni mblidhet nga ne ashtu siç është dhe nuk ndryshon gjatë procesit të mbledhjes së të dhënave. Përdoruesi është përgjegjës për sigurimin e informacionit të saktë, përfshirë informacionin në lidhje me të dhënat personale. AvtoTachki.com ka të drejtë, nëse është e nevojshme, të kontrollojë saktësinë e informacionit të dhënë, si dhe të kërkojë konfirmimin e informacionit të dhënë, nëse është e nevojshme për të siguruar shërbime te Përdoruesi.
 3. Procedura për përdorimin e informacionit në lidhje me përdoruesin.
 4. AvtoTachki.com mund të përdorë emrin tuaj, rajonin dhe qytetin ku jetoni, adresën e postës elektronike, numrin e telefonit, fjalëkalimin për t'ju identifikuar si përdorues të AvtoTachki.com. AvtoTachki.com mund të përdorë informacionin tuaj të kontaktit për të përpunuar gazetën tonë, përkatësisht për t'ju njoftuar për mundësi të reja, promovime dhe lajme të tjera nga AvtoTachki.com. Përdoruesi gjithmonë mund të refuzojë të kryejë postën përmes informacionit të tij të kontaktit. Përpunimi i të dhënave personale mund të kryhet në mënyrë që të zbatojë marrëdhëniet e së drejtës civile, marrëdhëniet tatimore dhe të kontabilitetit, të përmbushë detyrimet kontraktuale për ofrimin e shërbimeve, të sigurojë qasje në shërbimin e faqes, për të identifikuar klientin si përdorues të faqes, në mënyrë që të sigurojë, ofrojë shërbime, proces pagesa, adresa postare, krijimin dhe implementimin e programeve bonus, dërgimin e ofertave dhe informacioneve komerciale me postë, postë elektronike, ofrimin e shërbimeve të reja, transferimin e çdo informacioni përveç subjektit të kontratës, kryerjen e transaksioneve të shlyerjes, raportimin, mirëmbajtjen e kontabilitetit dhe menaxhimin e kontabilitetit, përmirësimin e cilësisë ofrimi i shërbimeve, ofrimi i shërbimeve të faqes, postimi i informacionit, njoftimet e klientit në faqen e pronarit të bazës së të dhënave personale, thjeshtimi i punës me faqen dhe përmirësimi i materialeve të saj.
 5. Kushtet e sigurimit të qasjes në bazën e të dhënave.
 6. AvtoTachki.com nuk transferon të dhëna personale dhe informacione të tjera tek palët e treta, përveç siç jepet më poshtë. Përdoruesit, sipas kësaj Marrëveshjeje, i kanë dhënë të drejtë "AvtoTachki.com" të zbulojë, pa kufizuar periudhën e vlefshmërisë dhe territorit, të dhëna personale, si dhe informacione të tjera të përdoruesve palëve të treta që ofrojnë shërbime për "AvtoTachki.com", në veçanti, por jo ekskluzivisht, procesin porositë, pagesat, dorëzoni parcelat. Palët e treta mund të përdorin informacionin e përdoruesit vetëm nëse ofrojnë shërbime për AvtoTachki.com dhe vetëm informacionin që është i nevojshëm për të siguruar shërbimin. Gjithashtu, zbulimi i të dhënave personale pa pëlqimin e Përdoruesit ose personit të tij të autorizuar lejohet në rastet e përcaktuara me ligj, dhe vetëm në interes të sigurisë kombëtare, mirëqenies ekonomike dhe të drejtave të njeriut, në veçanti, por jo vetëm:
  • me kërkesa të arsyeshme të organeve shtetërore që kanë të drejtë të kërkojnë dhe marrin të dhëna dhe informacione të tilla;
  • në rast se, sipas mendimit të AvtoTachki.com, Përdoruesi shkel kushtet e kësaj Marrëveshje dhe / ose kontrata dhe marrëveshje të tjera midis AvtoTachki.com dhe Përdoruesit.
 7. Si ta ndryshoni / fshini këtë informacion ose të çabonoheni.
 1. Përdoruesit në çdo kohë munden ndryshoni / fshini informata personale (telefon) ose çabonoheni. Puna e disa veçorive të AvtoTachki.com, për të cilat kërkohet informacion në lidhje me Përdoruesin, mund të pezullohet që nga momenti i ndryshimit / fshirjes së informacionit.
 2. Të dhënat personale të Përdoruesit ruhen derisa të fshihen nga Përdoruesi. Një njoftim i mjaftueshëm i Përdoruesit në lidhje me fshirjen ose përpunimin tjetër të të dhënave personale do të jetë një letër (informacion) dërguar në postën elektronike të specifikuar nga Përdoruesi.
 3. Mbrojtja e informacionit.
 1. AvtoTachki.com merr të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur të dhënat nga hyrja, ndryshimi, zbulimi ose shkatërrimi i paautorizuar. Këto masa përfshijnë, në veçanti, një auditim të brendshëm të mbledhjes, ruajtjes dhe përpunimit të të dhënave dhe masave të sigurisë, të gjitha të dhënat që AvtoTachki.com mbledh janë ruajtur në një ose më shumë serverë të sigurt të bazës së të dhënave dhe nuk mund të arrihen nga jashtë korporatës sonë rrjeteve.
 2. AvtoTachki.com siguron qasje në të dhënat personale dhe informacione vetëm për ata punonjës, kontraktorë dhe agjentë të AvtoTachki.com të cilët duhet të kenë këtë informacion për të kryer operacione të kryera në emrin tonë. Marrëveshjet janë nënshkruar me këta individë në të cilën ata angazhohen për konfidencialitet dhe mund t'u nënshtrohen ndëshkimeve, përfshirë ndërprerjen e marrëdhënies së punës dhe ndjekjen penale, nëse shkelin këto detyrime. Përdoruesi ka të drejtat e parashikuara nga Ligji i Ukrainës "Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale" të datës 1 qershor 2010 N 2297-VI.
 3. Adresa e kontaktit në rast të pyetjeve.
 4. Nëse keni ndonjë pyetje, dëshirë, ankesë në lidhje me informacionin që ju jepni, ju lutemi na kontaktoni me email: support@www.avtotachki.com... Përdoruesit, me kërkesë me shkrim dhe me paraqitjen e një dokumenti që përcakton identitetin dhe autoritetin e tij, mund të pajisen me informacion mbi procedurën për marrjen e informacionit në lidhje me vendndodhjen e bazës së të dhënave.
 5. Ndryshimet në politikën e privatësisë.
 6. Ne mund të ndryshojmë kushtet e kësaj politike të privatësisë. Në këtë rast, ne do të zëvendësojmë versionin në faqen e termave dhe kushteve, prandaj ju lutemi rishikoni faqen në mënyrë periodike. https://avtotachki.com/privacy-agreement Të gjitha ndryshimet në Marrëveshje hyjnë në fuqi që nga momenti i botimit të tyre. Duke përdorur Faqen, Përdoruesi konfirmon pranimin e tij të kushteve të reja të Politikës së Privatësisë në versionin në fuqi në kohën kur Përdoruesi përdor Faqen.
 7. Kushtet shtesë.
 1. AvtoTachki.com nuk është përgjegjës për dëmet ose humbjet e shkaktuara nga Përdoruesi ose palët e treta si rezultat i keqkuptimit ose keqkuptimit të kushteve të kësaj Marrëveshjeje, udhëzimeve se si të përdorin Faqen, në lidhje me procedurën për postimin e të dhënave dhe çështje të tjera teknike.
 2. Në rast se ndonjë dispozitë e Politikës së Privatësisë, përfshirë çdo propozim, klauzolë ose pjesë të saj, konstatohet se është në kundërshtim me ligjin, ose e pavlefshme, kjo nuk do të ndikojë në pjesën tjetër të dispozitave që nuk janë në kundërshtim me ligjin, ato mbeten në fuqi dhe efekt të plotë, dhe çdo një dispozitë e pavlefshme, ose një dispozitë që nuk mund të zbatohet pa veprime të mëtejshme nga Palët, konsiderohet e ndryshuar, e korrigjuar në masën e nevojshme për të siguruar vlefshmërinë e saj dhe mundësinë e zbatimit.
 3. Kjo marrëveshje vlen për Përdoruesin nga momenti që ai përdor faqen, duke përfshirë vendosjen e një reklame, dhe është i vlefshëm për sa kohë që faqja ruan çdo informacion në lidhje me përdoruesin, përfshirë të dhënat personale.
 4. Duke pranuar këtë politikë të privatësisë, ju gjithashtu pranoni Politika e privatësisë dhe kushtet e përdorimit Google.
×